Bizza szakértőkre

A termékdíj visszaigénylése nem lehetetlen és nem ördögi bűn. Érdemes azonban áttekinteni a lehetőségeket és a tévedés esetén felmerülő szankciókat is. Úgy gondoljuk, hogy a visszaigénylések kezelésést érdemes megfelelő szakmai tudás mellett elvégezni vagy szakértőt bevonni a rendszeres visszaigénylések folyamatának kialakításához, a folyamatok kontrollálásához.

A termékdíj visszaigénylése


A jogalkotó az alábbiakban felsorolt esetekre vonatkozóan tette lehetővé a termékdíj visszaigénylését:
1. a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;
2. a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése;
3. a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység;
4. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység;
5. a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása;
6. a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott csomagolószer termékdíj megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása,
7. egyéb csomagolószer esetében, annak – a továbbforgalmazás kivételével – nem csomagolás előállítására való felhasználása,

8. a csomagolás alkotórészeként forgalomba hozott záróelem kereskedelmi csomagolószerként megfi zetett termékdíja esetén, továbbá:
9. a kötelezett az általa befi zetett egyéb kőolajtermék termékdíjának viszszaigényelheti azon részét, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált, a kötelezettnél termékdíjköteles egyéb kőolajtermék anyagában
történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a hasznosítás tényét igazolja.
10. visszaigényelhető a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező, a növényvédőszer csomagolását képező csomagolószerek után megfizetett termékdíjnak azon része, amelyet a visszaigénylő a hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezet részére szolgáltatási díjként – a hulladékká vált csomagolást alkotó csomagolószer tömegére vonatkozóan – igazoltan megfi zetett.

oil img A visszaigényelhető termékdíj alapja a tárgynegyedévben hulladékkezelésre igazoltan átadott növényvédőszerrel szennyezett csomagolási hulladékot képező csomagolószerek tömege. A külföldre történő értékesítés számlával vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirattal és szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható. A vissza igénylés további feltétele a termék beszerzéséről kiállított számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat, amely tartalmazza a termék első belföldi forgalomba hozatalakor a kötelezett által kibocsátott számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat számát, azonosító adatát, a kötelezett nevét, címét, adószámát, és a kötelezett által kiállított számlán vagy annak mellékletében, illetve az ügylet teljesítését igazoló egyéb okiraton feltüntetett termékdíj mértékét és összegét. A visszaigénylő nem feltétlenül termékdíj-kötelezett (az egyéb kőolajterméknél szóba jöhető visszaigénylés  kivételével), azaz előfordulhat, hogy a olyan gazdálkodó szeretné visszaigényelni a termékdíjat, akinek termékdíj-kötelezettsége egyébként nem is keletkezik. Ennek ellenére a visszaigénylőre a kötelezettre vonatkozó  bejelentéssel, változás-bejelentéssel, termékdíj megállapítással termékdíj bevallással és nyilvántartás-vezetéssel, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályok vonatkoznak. Így a visszaigénylőnek is be kell jelentkeznie az adóhatóságnál, enélkül nem dolgozza fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a visszaigénylésre vonatkozó bevallását. A visszaigénylőnek tehát be kell jelentkeznie és a bevallás benyújtására előírt időpontig (tárgynegyedévet követő 20-a) nyújthatja be a bizonylatokkal alátámasztott nyilvántartása alapján a tárgyidőszakban megnyílt visszaigénylését. A bejelentkezésen jelölnie kell, hogy visszaigénylő (a kötelezettek ezt nem jelölhetik be). Ezen jelölés ismeretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem várja majd rendszeresen a termékdíj bevallását. A visszaigénylést ellenőrizheti az adóhatóság, ezért a bevallást (visszaigénylést) megalapozó nyilvántartást kell vezetni,  és esetleges ellenőrzés során együtt kell működni az ellenőrökkel. Ezek hiányában vagy vissza sem kapja a visszaigényelt összeget, vagy egy ellenőrzés során szankciókkal kell szembe néznie a visszaigénylőnek.

Alapszabály! A termékdíjat azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj megfi zetése ténylegesen és igazolható módon megtörtént. Nézzük az egyes visszaigénylési jogcímeket és a hozzájuk kapcsolódó speciális szabályokat.
1.-2. A termékdíjköteles termék külföldre történő kivitele után a termékdíj visszaigényelhető. Sokszor a termékdíjköteles termék nem önmagában, hanem  ás termékbe beépítve kerül külföldre értékesítésre, ilyen esetekben is
visszaigényelhető a termékdíj, ha a termékdíjköteles termék változatlan formában és állapotban került beépítésre. A legegyszerűbb példa a gépjármű – amely saját vámtarifaszáma szerint nem termékdíjköteles termék – de  beépítve megtalálhatjuk abban a gumiabroncsot, az akkumulátort, az elektronikai berendezéseket és az egyéb kőolajtermékeket. 

Fontos, hogy a használt vagy hulladékká vált termékdíjköteles termék után – az újrahasználható csomagolószer-nyilvántartásban található csomagolószer és az egyéb kőolajtermék hulladékának kivételével – nem lehet a  termékdíjat külföldre történő értékesítés esetén visszaigényelni. Nézzük mi kell ahhoz, hogy ezen a jogcíme(ke)n a termékdíjat visszaigényelhessük. Először is a kivitelt kell igazolnunk a külföldre történő értékesítés  számlájával vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirattal és szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal. Másodszor a termékdíj megfi zetését kell igazolnunk a termék beszerzéséről kiállított számlával vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirattal. Ez nem bonyolult, ha a számlát vagy egyéb okiratot a termékdíj-kötelezettől kaptuk, hiszen a kötelezett könnyedén feltünteti számunkra a kívánt adatokat. Milyen adatokat? A kötelezett által  kibocsátott számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat számát, azonosító adatát, a kötelezett nevét, címét, adószámát, és a kötelezett által kiállított számlán, illetve az ügylet teljesítését igazoló egyéb okiraton  feltüntetett termékdíj mértékét és összegét mondja ki a törvény 25. § (3) bekezdése. Ezzel azonban nincs vége a feltüntetendő adatoknak, hiszen ezt kiegészíti a Vhr. a termékdíjköteles termék CsK vagy KT kódjának előírásával, amelyet már csak a számlán – egyéb okiraton nem – tüntethet fel a termékdíjas kötelezett. Kicsit bonyolultabb a helyzet, amikor a külföldre kivivő visszaigénylésre jogosult, nem közvetlenül a termékdíj-kötelezettől vásárolja meg a termékdíjköteles terméket. Ekkor ugyanis a fentiekben leírtakon túlmenően a számára kiállított számlának tartalmaznia kell még:
– a termék első belföldi forgalomba hozatalakor a kötelezett által kibocsátott számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat számát, azonosító adatát,
– a termékdíj-kötelezett nevét,
– a termékdíj-kötelezett címét,
– a termékdíj-kötelezett adószámát
A termékdíj visszaigénylése szempontjából külföldre történő kiszállítással, külföldre történő ingyenes vagy visszterhes tulajdonjog-átruházással esik egy tekintet alá a termékdíjköteles termék ipari termékdíj raktárba történő beszállítása. Ennek megfelelően az ipari termékdíj raktárba történő beszállítást, mint külföldre történő kiszállítást kell kezelni, és értelemszerűen az arra vonatkozó (például: nyilvántartási) szabályokat kell alkalmazni. ac motor single phase electric asynchronous motor electric motor y series electric motor 69321

3.-4. A termékdíj nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység, illetve ennek egy példája az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység jogcímen akkor igényelhető vissza, ha nemzetközi szerződés – és erre példa Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja – köztehermentes, vagyis jogszabály adófizetés és egyéb díjak és járulékok nélküli beszerzéssé nyilvánítja az adott program keretében történő beszerzést. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja egy ilyen nemzetközi szerződés, amely keretében Magyarországra behozott/ beszerzett termékdíjköteles termékek után a megfizetett termékdíj visszaigényelhető. Természetesen ezen jogcím esetén a befizetés ténye 

– a termékdíjköteles termék CsK vagy KT kódja,

– a termékdíj mértéke és összege

– a kötelezett által kibocsátott számla száma,
– a kötelezett által kibocsátott számla kelte,
– a kötelezett neve,
– a kötelezett címe,
– a kötelezett adószáma
igazolásán túlmenően a nemzetközi szerződés bemutatása is szükséges.
5. A termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása jogcím a kettős adóztatás elkerülése érdekében került megfogalmazásra a termékdíjas  jogszabályban. Ez azoknak a termékdíj-kötelezetteknek jelent segítséget, akik termékdíjköteles termékből állítanak elő termékdíjköteles terméket. Például a csomagolóanyag gyártó által forgalomba hozott csomagolóanyagból csomagolóeszközt állítunk elő, de nincs lehetőségünk az átvállalásra, mert nem közvetlenül a csomagolóanyag gyártótól szerezzük be a csomagolóanyagot. Ugyanez vonatkozik minden más esetre is, amikor nincs lehetőség átvállalásra pl.: egyéb kőolajtermékből további fi nomítással és adalékozással egyéb kőolajterméket állítunk elő.
6. Az újrahasználható csomagolószer egy éven túli külföldre történő igazolt visszaszállításakor a korábban megfi zetet termékdíj visszaigényelhető. Alapesetben a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belüli igazolt viszszaszállításkor nem keletkezik termékdíj-kötelezettség, így a megfizetés sem történik meg. Viszont előfordulhat, hogy az újrahasználható csomagolószer a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül nem kerül külföldre visszaszállításra és a termékdíjas kötelezettség saját célú felhasználás jogcímen beáll a 366. napon, ezért a termékdíj bevallása és megfi zetése következik be. Ugyanakkor diszkriminatív lenne a szabályozás, ha nem tenné lehetővé ezen termékdíjköteles termékek későbbiekben történő külföldre visszavitele esetében a visszaigénylés lehetőségét. 

7. Egyéb csomagolószer (csomagolóanyag, csomagolási segédanyag) esetében, annak – a továbbforgalmazás kivételével – nem csomagolás előállítására való felhasználásakor a vevőnek termékdíj visszaigénylési lehetősége
nyílik. Már sokszor volt szó e fogalomról, ezért inkább csak emlékeztetőül, az egyéb csomagolószer fogalma a csomagolóanyagot és a csomagolási segédanyagot tartalmazza. Miért van szükség ezen visszaigénylésre? Nem minden csomagolóanyag vagy csomagolási segédanyag gyártó áll közvetlen kapcsolatban a végfelhasználóval, mikor is a végfelhasználónak lehetősége van nyilatkozattételre. Más esetekben – és ezen esetek számossága is elég nagy – a csomagolóanyag vagy csomagolási segédanyag forgalmazó sem áll közvetlen kapcsolatban a végfelhasználóval, így a végfelhasználó termékdíjjal növelten szerezheti be a terméket, miközben azt nem csomagolási célra használja fel. Ezen esetek egy részénél az átvállalás intézménye sem ad megoldást. A végfelhasználó vevő nyilatkozni nem tud, ezért a jogalkotó visszaigénylési lehetőséget biztosít a számára. Visszaigénylésre akkor jogosult, ha bizonyítania tudja a termékdíj megfizetését. Ehhez a beszállítója számláján feltüntetésre kell kerüljön:
– a termékdíjköteles termék CsK kódja,
– a termékdíj mértéke és összege,
– a kötelezett által kibocsátott számla száma,
– a kötelezett által kibocsátott számla kelte,
– a kötelezett neve,
– a kötelezett címe,
– a kötelezett adószáma.
Ilyen számla hiányában nem jogosult a végfelhasználó a visszaigénylésre. (Meg kell említenünk, hogy a kereskedelmi termékdíj raktárban végzett értékesítésekkel elkerülhetővé válik a megfi zetés és a visszatérítés pénzügyi és adminisztrációs terhe.)
8. A legutóbbi törvénymódosítás eredményeként 2016. január 1-jétől valamennyi fémből készült italos doboz vagy hordó záróeleme kereskedelmi csomagolószernek minősül. Elfordulhat azonban olyan eset is, hogy végül az italos fém doboz vagy hordó záróeleme olyan csomagolás része lesz, amely már nem minősül kereskedelmi csomagolásnak és így a záróelem is nem kereskedelmi csomagolás részévé válik. (pl. a fém italos dobozba tejet csomagolnak, vagy a fém záróelem PET-ből készült italos „doboz” záróelemévé válik). Abban az esetben, ha az italos doboz fém záróelemének forgalomba hozatala során a kereskedelmi csomagolószer termékdíját megfi zették, de a záróelem nem kereskedelmi csomagolás részeként kerül felhasználásra, a két díjtétel közötti különbözet visszaigényelhető.

9. Az egyéb kőolajtermék után befi zetett termékdíj visszaigényelhető a kötelezett által, ha a használt vagy hulladékká vált, a kötelezettnél termékdíjköteles egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a hasznosítás tényét igazolja. Az alapszabálytól ezen jogcím esetében sem lehet eltérni, és mivel itt csak a termékdíj-kötelezett lehet a visszaigénylő, ezért a negyedévente visszaigényelt termékdíj összegének göngyölített összege nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó befizetések göngyölített összegét. Magyarán a visszaigényelhető összeg negyedéves szinten lehet több mint a befi zetendő termékdíj összege, de éves szinten nem haladhatja meg azt.
10. A törvény lehetőséget biztosít a növényvédőszer gyártóknak arra, hogy az egyéb jogszabály alapján a növényvédő szerrel szennyezett csomagolási hulladék hasznosítása érdekében a hulladékkezelés szervezését ellátó nonprofit szervezet részére megfi zetett díj (szolgáltatási díj) mértékének megfelelő termékdíjat a növényvédő szer csomagolását alkotó, a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolószer tömegére vonatkozóan megfi zetett termékdíjból visszaigényelje. Általánosságban elmondható, hogy jellemzően a növényvédő szer fogyasztói csomagolása után megfi zetett termékdíj mértékéig terjedhet a visszaigénylés, és a gyűjtő és szállítói  csomagolási összetevők után megfi zetett termékdíj visszaigénylés nem érvényesíthető. De nem minden fogyasztói csomagolási összetevő után megfi zetett termékdíj számítható be a visszaigénylés alapjába. Például olyan csomagolás kialakítás esetén, ahol a növényvédő szer a kartondobozban még egy műanyag zacskóban is található, a kartondoboz fogyasztói csomagolásnak számít, de közvetlenül nem érintkezik a növényvédő szerrel.