Elterjedt megoldás a termékdíj fizetés kötelezettjének kiválasztására

Az átvállalás alkalmazásával a törvényben meghatározott esetekben lehetőség van a termékdíjas kötelezettség személyének átvállalására. Ez azt jelenti, hogy a kötelezett személye más lesz. A gazdasági ügyeletekben sokszor merül fel előnyként vagy hátrányként egy-egy beszállító megválasztásánál, hogy átvállalással szállít-e vagy sem.

doboz2Az átvállalás révén gazdasági előnyhöz lehet jutni. A megoldás azonban nem minden termékdíjas esetben, nem minden gazdasági ügylet esetén és nem minden termékdíj köteles termékkörre alkalmazható. Az átvállalásnál sokkal hatékonyabb és jobb megoldások is léteznek a termékdíjas szabályozásban, azonban ma még a leggyakoribb az átvállalási szerződések alkalmazása.

Társaságunk szakértői megvizsgálják a partner tevékenységét és javaslatot tesznek az átvállalás alkalmazására vagy éppen annak kockázatai miatt más megoldás használatára. Termékdíj képviseleti szolgáltatáunk keretein belül az átvállalási szerződéseket is tudjuk kezelni. A szükséges bejelentéseket elvégezzük a NAV felé.

Az átvállalási szerződésekkel kapcsolatosan tudni kell, hogy saját hibánkon kívül is ránk szállhat a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettség, melyet előre nem lehet tudni és ezáltal azonnal mulasztásba kerülhetünk. Az átvállalási szerződések alkalmazása sok esetben kockázatosabb mint maga a termékdíj fizetéssel és visszaigényléssel járó tevékenység költsége.

 

Termékdíj-kötelezettség átvállalása számlán

A belföldi előállítású egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettsége számlán átvállalható , ami nem más, mint az első belföldi forgalomba hozó első vevőjétől a kötelezettség átvállalása az első belföldi forgalomba hozó által. Ennél a jogcímnél az értékesítési lánc első szereplője vállalja „vissza” a kötelezettséget az értékesítési lánc második szereplőjétől. Számlán történő átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozatalkor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján száll át az átvállalóra. Az átvállalónak az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettségének számlán történő átvállalása esetén a számlán „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetnie. A számlán feltüntetés nem, vagy hibás teljesítése esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha az átvállalás nem a kötelezettől történt, a záradékszöveg

nem került a számlán feltüntetésre vagy a termékdíj nem a hatályos díjtétellel került kiszámításra.  Nem minősül a követelmény hibás teljesítésének a betűhiba. A számlán való feltüntetésen kívül más lényeges feltétele nincs a termékdíj-kötelezettség átvállalásának.

 

Termékdíj-kötelezettség átvállalása szerződéssel

Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettség legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át. A termékdíj-kötelezettséget szerződéssel csakis a Ktdt. 14.§ (5) bekezdésében meghatározott személyek és az ott meghatározott esetekben vállalhatják át. 2014. július 1-jétől a bejelentés helyett a szerződéses átvállalás nyilvántartásba vételét kell kérni az adóhatóságtól a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül és a szerződéses átvállalás az adóhatóság által történő nyilvántartásba vételről szóló döntés jogerőre emelkedésének napjától válik hatályossá, vagyis a szerződéses átvállalás a jogerőre emelkedés napjától alkalmazható. Ugyanakkor ezzel a változással járt az is, hogy az adóhatóság a nyilvántartásba vétel tényéről mindkét felet írásban értesíti. Az átvállalási szerződés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, továbbá a jogutódlás bekövetkeztének esetét is, a szerződésnek az állami adóhatóság részéről történő nyilvántartásba vétele szükséges. A nyilvántartási kérelmet tartalmazó bejelentést az átvállaló a szerződés kezdő, vagy módosítási időpontjától, megszűnés esetén annak megszűnésétől számított 15 napon belül teszi meg. A termékdíj-kötelezettség a szerződés hatályosságának időszaka alatt, a belföldi forgalomba hozatalkor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján száll át az átvállalóra, melynek további feltétele az adóhatóság részéről történő nyilvántartásba vételen túl az is, hogy a számlán a „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés …) pontja …) alpontja alapján a vevőt terheli” záradékszöveg feltüntetése kerüljön. A legalább 60%-nyi mennyiség export célú értékesítése esetén az átvállalás feltételének, vagyis az átvállalt mennyiség legalább 60%-nyi külföldre történő értékesítés megtörténtének az átvállalás negyedévének utolsó napjától számított 365 napon belül meg kell történnie. Ellenkező esetben az elmaradás menynyiségére beáll a termékdíj-kötelezettség a 366. napon és akár mulasztási bírsággal is sújthatja az állami adó- és vámhatóság az átvállalót a mulasztás miatt. 

Nem száll át a termékdíj-kötelezettség az átvállalóra, ha

– nem a kötelezettől történt az átvállalás;
– a számlazáradék nem vagy nem szabályszerű szöveggel került a számlán feltüntetésre, a betűelütés esetét kivéve;
– a termékdíj nem a hatályos díjtételekkel került kiszámításra.
(A helytelen díjtétellel kiszámolt termékdíj az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettség számlán történő átvállalása esetén fordulhat elő.)
A szerződéssel átvállalt termékdíj-kötelezettség teljesítését egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során igazolnia kell tudnia az átvállalónak az alábbiak szerint:
– külföldre történő értékesítés esetén az értékesítésről kiállított számlával és az értékesítéshez tartozó fuvarokmánnyal, fuvarokmány hiányában a vevő átvételt igazoló nyilatkozatával,

– bérgyártás esetén a bérgyártást igazoló számlával,

– termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal esetében az átvételhez és a továbbértékesítéshez kiállított számlával,
– csomagolószer változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben történő továbbértékesítése esetén a továbbértékesítést alátámasztó beszerzési és értékesítési számlákkal,
– a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylattal, vagy

– csomagolóanyagból anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítása esetén anyagmérleggel (amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált csomagolóanyag mennyiségét, illetve a létrejött csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag mennyiségét), és az ahhoz kötődő, a termék előállításához felhasznált anyagok (anyagnorma) mennyiségével.

Szerződéses átvállalás bejelentése

A termékdíj-kötelezettséget szerződéssel átvállalónak (a korábbi szabályok szerint) az adóhatósághoz kell a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtani az átvállalási szerződés keltének időpontjától számított 15 napon belül, ahhoz hogy az átvállalás hatályos legyen, vagyis az átvállaló fél az eredeti kötelezettől jogszerűen „átvehesse” a termékdíj-kötelezettséget – és termékdíj felszámítása nélkül szerezhesse be a termékdíjköteles terméket. A 15 napos bejelentési határidőt kell alkalmazni a szerződés módosítására, megszűnésére és a jogutódlásra vonatkozóan is. A 15 napos nyilvántartásba vétel iránti kérelmet jelentő határidő utáni bejelentések nem jogszerűek, azokat az adóhatóság végzéssel utasítja el, azonban indokolt esetben az adóhatóság felé igazolási kérelem terjeszthető elő. Az átvállalási szerződés módosításának bejelentésekor a módosított szerződés számát kell megadni a 16TKORNY nyomtatvány ASZ részletező lapjának „Az átvállalás fő jellemzői” blokkja „Szerződés száma” rovatában. Ha az átvállalás időtartama módosul, akkor azt az átvállalási időszaknál a módosított időszakra vonatkozóan kell megadni. Más a helyzet, ha a szerződött felek a már nyilvántartásba vett szerződésüket megszüntetik és helyette másik, azaz „új” szerződést kötnek, mivel ekkor a korábban nyilvántartásba vett átvállalási szerződés megszüntetését kell bejelenteni, majd az aktuális „új” szerződést külön nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásaként kell kezdeményezni. Mit jelent az átvállalási szerződés hatályossága? Az átvállaló félnek az átvállalási szerződés hatályossá válásához nyilvántartásba kell vetetnie az adóhatósággal a szerződést. Tehát az átvállalónak az átvállalási szerződések nyilvántartásba vételének kérelmét elektronikus úton kell beküldeni az  adóhatósághoz a 16TKORNY jelű „a 2016. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről” elnevezésű nyomtatványon. Az adóhatóság a nyilvántartásba vételről a kérelmező, vagyis az átvállaló mellett az eredeti kötelezettet is értesíti. A nyilvántartásba vétel jogszerű kérelmezéséhez a termékdíjas jogszabály 15 napos határidőt állapít meg, vagyis a szerződés megkötésének adóhatósági nyilvántartásba vételi kérelmét, a szerződés módosításának módosítási kérelmét, és a szerződés megszűnésének törlési kérelmét kell ezen időn belül az átvállalónak benyújtania. Az átvállalási szerződés attól a naptól hatályos, amelyen az adóhatóság nyilvántartásba vételre vonatkozó döntése jogerőre emelkedik, vagyis ettől az időponttól van mód a szerződéses átvállalás szabályainak alkalmazására.